Regulamin inicjatywy Cherry-IT: Projekty

WSTĘP

Inicjatywa Cherry-IT: Projekty to bezpłatna i nieodpłatna inicjatywa, dzięki której Uczestnicy mogą zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu testowania oprogramowania. Uczestnicy biorą w niej udział w sposób wolontaryjny, nieodpłatny i bezpłatny. Inicjatywa odbywa się cyklicznie, obowiązują na nią zapisy. Poniższy regulamin reguluje wszystkie aspekty pracy, współpracy i organizacji w inicjatywie. Każdy Uczestnik zobowiązany jest z zapoznaniem się z nim i przesłaniem za pomocą maila deklaracji o przestrzeganiu regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Aby prawidłowo zinterpretować poniższy regulamin należy wyjaśnić i zapoznać się z poniższymi pojęciami:

Role: każdy Uczestnik projektu ma przypisaną rolę, w ramach której wykonuje swoje obowiązki.

Kandydat: jest to osoba zainteresowana przyłączeniem się do inicjatywy Cherry-IT: Projekty, która nie otrzymała jeszcze wyniku naboru.

Uczestnik projektu: jest to osoba, która pozytywnie przeszła proces naboru oraz zapoznała się z regulaminem inicjatywy oraz przysłała maila potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz chęcią jego przestrzegania. Uczestnik zobligowany jest do wykonywania powierzonych mu zadań. Nie podejmuje działań, bez wcześniejszej konsultacji i zgody Kierownika Projektu.

Aktywny uczestnik projektu: to Uczestnik, który wykonuje zadania, przesyła daily oraz utrzymuje kontakt z Kierownikiem Projektu.

Martwa dusza: Uczestnik, z którym nie ma kontaktu, od 2 tygodni nie wykonuje powierzonych zadań i nie przesyła daily.

Właściciel projektu: Osoba, firma lub przedsiębiorstwo, które jest prawnym właścicielem projektu.

Kierownik projektu: osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektu, wyznaczanie zadań, przeprowadzanie spotkań, rozwiązywanie konfliktów. Wyznaczona osoba to Anna Czyrko.

Pojęcia organizacyjne

Projekt: jest to system, nad którym pracuje Zespół. Projekt wybiera się na etapie naboru. Wszelkie niezbędne informacje na temat projektu Uczestnik może znaleźć na Stronie Technicznej projektu.

Niezbędnik Uczestnika: miejsce, gdzie Uczestnik może znaleźć pakiet merytorycznych materiałów, które powinien opanować w pierwszym sprincie rozbiegowym.

Strona techniczna projektu: strona, gdzie zamieszczone są wszystkie niezbędne informacje oraz dostępy dla danego projektu. Dostęp do strony technicznej nadawany jest Uczestnikowi do trzech dni po otrzymaniu informacji do zakwalifikowania się do projektu. Informacja wysyłana jest za pomocą maila. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania haseł dostępu w tajemnicy.

Minutki tygodniowe: strona, na której raz w tygodniu (w środy) publikowane jest podsumowanie poprzedniego tygodnia pracy w projekcie oraz plany na kolejny tydzień. 

Strefa Uczestnika: miejsce, w którym publikowane są wszelkie niezbędne dla Uczestnika informacje organizacyjne. Strefa Uczestnika składa się z dwóch obszarów: Minutek Projektowych oraz Niezbędnika Uczestnika.

Strefa Kandydata: miejsce, w którym publikowane są wszelkie niezbędne dla Kandydata informacje organizacyjne. Strefa Kandydata składa się z dwóch obszarów: strony Nabory oraz Niezbędnika Kandydata.

NABORY

 1. Aby rozpocząć pracę w projekcie należy pozytywnie przejść proces naboru. Dokładny opis procesu naboru znajduje się tu: http://cherry-it.pl/jak-wyglada-rekrutacja-na-cherry-it-projekty/ 
 2. Informacja o naborach publikowana jest na blogu w formie wpisu oraz na stronie: http://cherry-it.pl/nabory/ . Dodatkowo informacja o wpisach naborowych publikowana jest na grupie FB: https://www.facebook.com/groups/506710336419125 oraz na profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cherry-it-pl 
 3. Nabór ma formę ankiety, link do ankiety każdorazowo publikowany jest we wpisie do naborów. 
 4. Termin rozpoczęcia, zakończenia naboru oraz wyników podawany jest we wpisie dotyczącym naboru. Dodatkowo podawany jest limit osób.
 5. Po zakończeniu naboru publikowany jest wpis z podsumowaniem statystycznym naboru oraz podawane są kryteria wyboru uczestników. Wpis opublikowany jest na blogu cherry-it.pl.

ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY

 1. Praca w projekcie jest bezpłatna i nieodpłatna.
 2. Pracujemy zdalnie, każdy na swoim sprzęcie.
 3. Sprinty w projekcie trwają 2 tygodnie.
 4. Uczestnik zachęcany jest do pracy od poniedziałku do piątku. W weekendy Kierownik Projektu nie pracuje, ale chętni Uczestnicy pracować mogą, wykonywać zadania i wysyłać daily. Kierownik Projektu na wszystkie pytania, wiadomości odpowie w kolejny poniedziałek.
 5. Okres i terminarz pracy w projekcie określony jest na Stronie Technicznej Projektu.

CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI

 1. Rozliczenie pracy następuje w sposób zadaniowy, nie czasowy. Każdy Uczestnik pracuje w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Rozliczany jest tylko z zadań, które zobowiązał się dostarczyć w trakcie trwania Sprintu. Sprint trwa 14 dni. Czas trwania sprintu opisany jest na Stronie Technicznej Projektu w sekcji Harmonogram. Jeśli Uczestnik wie, że przekroczy termin narzucony przez Sprint zobowiązany jest to zgłosić Kierownikowi Projektu poprzez Direct Message na Slacku.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Kierownika Projektu o nieobecności dłuższej niż 3 dni. Uczestnik nie jest zobowiązany do podawania przyczyny nieobecności, tylko do powiadomienia o nieobecności. Jeśli Uczestnik jest nieaktywny powyżej 14 dni (bez podania przyczyny i kontaktu) jest automatycznie skreślony z listy Uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania zadeklarowanych zadań w czasie jednego Sprintu. Jeśli Uczestnik wie, że przekroczy ten termin zobowiązany jest do powiadomienia poprzez Direct Message na Slacku Kierownika Projektu. Jeśli Uczestnik notorycznie przekracza terminy (dwa Sprinty z rzędu) i nie uprzedza Kierownika Projektu zostanie skreślony z listy Uczestników i zostaną zabrane mu bezpowrotnie wszystkie dostępy.
 2. Uczestnik ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, dokumentów oraz dostępów dotyczących projektu. Nie może udostępniać produktów testerskich (np. planów testów, zgłoszeń błędów, kodu testów automatyzacyjnych itd.) na publicznych repozytoriach oraz udostępniać ich osobom postronnym na publicznych i prywatnych repozytoriach oraz w żaden inny sposób bez wyraźnej, pisemnej zgody Właściciela Projektu i Kierownika Projektu. Zabrania się Uczestnikom zdradzania tajemnic projektu, udostępniania osobom postronnym dostępu do slacka i stron technicznych oraz wszelkich dokumentów związanych z projektem.
 3. Uczestnik, po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej na temat naboru zobowiązany jest wysłać email na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com z tytułem Akceptacja Regulaminu – <imię i nazwisko Uczestnika> oraz treścią, “Ja, <imię i nazwisko Uczestnika> zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Inicjatywy Cherry-IT: Projekty <link>. Jestem świadomy, że mogę zostać usunięty z projektu, bez późniejszego wpisania do Zespołu na LinkedIn, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu” . Uczestnik ma 5 dni na wysłanie maila od chwili ujawnienia wyników rekrutacji. Po tym czasie automatycznie zostaje uznany za Uczestnika nieaktywnego.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dbać o dobre imię projektu i Cherry-It.pl (poprzez rzetelną pracę i zgłaszanie błędów niezwłocznie).

Prawa Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do dyskusji, wyrażania swojej opinii (pod warunkiem, że nikogo nie obraża oraz nie ma znamion dyskryminacji).
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji, bez podawania przyczyny. Uczestnik musi tylko o tym fakcie poinformować Kierownika Projektu. Uczestnik nie ma w tym wypadku możliwości powrotu do danego projektu. W przypadku rezygnacji Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, informacje o jego postępach będą przechowywane wraz z jego imieniem i nazwiskiem oraz adresem email w bazie rekrutacyjnej. Nie będą one wykorzystywane, chyba że Uczestnik zwróci się z prośbą o wystawienie referencji lub zgłosi chęć dołączenia do rekrutacyjnej bazy danych. Chęć musi zostać wyrażona pisemnie, np. za pomocą emaila. 
 3. Uczestnik ma prawo do wykasowania informacji o sobie – swoich postępach, imieniu, nazwisku i adresie email. W tym przypadku Uczestnik zobowiązany jest do wysłania maila na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com o treści “Usunięcie danych z inicjatywy Cherry-IT: Projekty”. Dane natychmiastowo i nieodwracalnie są usuwane.
 4. Aktywny Uczestnik, po zakończeniu projektu i zaliczeniu egzaminu ma prawo do podejścia do egzaminu oraz otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie i wykonanej pracy.

PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PROJEKTU

Obowiązki Kierownika Projektu

 1. Kierownik Projektu zobowiązany jest do stworzenia planu i strategii testów oraz przygotowania niezbędnych narzędzi do pracy Uczestników Projektu.
 2. Projektem kieruje Anna Czyrko, twórca blogu cherry-it.pl.
 3. Kierownik Projektu i tylko Kierownik Projektu ma możliwość zlecania Uczestnikom Projektów zadań. Nie tolerowane jest wykonywanie przez Uczestników zadań, które wcześniej nie zostały skonsultowane z Kierownikiem Projektu. Tacy Uczestnicy, po wcześniejszej rozmowie z Kierownikiem Projektu, są usuwane z projektu.

Prawa Kierownika Projektu

 1. Kierownik Projektu może usunąć Uczestnika Projektu, jeśli naruszył on przepisy sekcji USUNIĘCIE UCZESTNIKA.
 2. Kierownik projektu może korzystać z wytworów pracy Uczestników Projektu w celu przygotowywania materiałów dydaktycznych i materiałów pomagających kolejnym Uczestnikom w pracy.
 3. Kierownik ma prawo nagrodzić Uczestników pozytywnie wyróżniających się w trakcie pracy nad projektem.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 1. Jeśli Uczestnik ma pytanie – zanim je zada zobowiązany jest sprawdzić czy nie ma już na nie odpowiedzi w Niezbędniku Uczestnika lub na stronie FAQ projektów. Jeśli tam nie ma odpowiedzi zachęcam do wysyłania maila z pytaniem na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com! Odpowiedź prześlę mailem oraz dodatkowo jeśli jest to odpowiedź uniwersalna (a pytanie nie było prywatne), zamieszczę w Niezbędniku Uczestnika lub FAQ Projektów. Jeśli masz prywatne pytanie wyślij mi je poprzez Direct Message na slacku zamiast emailem.
 2. Materiały i dostępy projektowe przechowywane są na Stronie Technicznej Projektu. Do komunikacji wewnątrz projektu używamy Slack. Dostęp do Slacka otrzymują Uczestnicy Projektu wraz z pozytywną decyzją o procesie rekrutacji.
 3. Konto na Slacku musi być założone pod prawdziwym nazwiskiem i imieniem. Wszelkie osoby pod pseudonimami będą natychmiast usuwane.

USUNIĘCIE UCZESTNIKA

 1. Dyskryminacja, mobbing, brak tolerancji ze strony Uczestników Projektu karany jest natychmiastowym wydaleniem z projektu bez możliwości powrotu i wystawienia referencji.
 2. Jeśli Uczestnik złamie regulamin lub zasady współpracy zostaje natychmiast usunięty z projektu i traci wszelkie dostępy. O decyzji i powodach podjęcia takich czynności Osoba zostaje powiadomiona poprzez email. Osobie przysługuje 14 dni na odwołanie się i wyjaśnienie sytuacji.

B+R

 1. Nowe pomysły na zadania, działanie projektu lub inne są wprowadzane tylko po akceptacji Kierownika Projektu. Nie ma przyzwolenia na samodzielne wprowadzanie ich przez Uczestnika bez wcześniejszej zgody i konsultacji. Tacy Uczestnicy są automatycznie skreśleni z listy Uczestników projektu bez możliwości wystawienia zaświadczenia i referencji.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłaszania Kierownikowi swoich pomysłów na zadania, usprawnienia itd. Każdy pomysł jest analizowany, a niektóre będą wprowadzane do projektu, a pomysłodawca zostanie nagrodzony dodatkową godziną konsultacji indywidualnych lub zniżkami do strefy kursów.

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI I DOKUMENTAMI

 1. W trakcie naboru Kandydat podaje swoje imię i nazwisko oraz adres email. Informacje te są wykorzystane do wysłania Kandydatowi informacji zwrotnej na temat czy został zakwalifikowany do projektu, czy nie. Jeśli Kandydat nie został zakwalifikowany do projektu to po wysłaniu informacji dane natychmiast są usuwane z bazy danych. Kandydat nie musi wysyłać informacji z prośbą o usunięcie. Jeśli Kandydat zostaje Uczestnikiem projektu wtedy podane dane służą tylko do komunikacji w ramach projektu. Po zakończeniu projektu przechowywane są imię i nazwisko Uczestnika, adres email oraz dane dotyczące postępów pracy w projekcie. Dane te mogą być udostępnione Uczestnikowi na wyraźne życzenie np. w ramach referencji lub zaświadczenia. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych – wystarczy wysłać email na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com z prośbą o usunięcie danych. Przywrócenie danych np. na temat postępów w projektach w tym przypadku nie będzie już możliwe.
 2. W trakcie trwania projektu przechowywane są następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, adres email, opis postępu prac i nauki Uczestnika. 
 3. Po zakończeniu projektu przechowywane są następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, adres email, opis postępu prac i nauki Uczestnika. 
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych – wystarczy wysłać email na adres zostan.testerem.cherry@gmail.com z prośbą o usunięcie danych. Przywrócenie danych np. na temat postępów w projektach w tym przypadku nie będzie już możliwe. Nie będzie też możliwe poświadczenie uczestnictwa danej osoby w projekcie oraz wymienienie jego imienia i nazwiska w Zespole Projektowym na Linkedin.

MENTORING W PROJEKTACH

 1. Indywidualne spotkania mentoringowe przysługują Uczestnikom ścisłych projektów mentoringowych.
 2. Nieobecność na spotkaniu mentoringowym trzeba wcześniej zgłosić poprzez Direct Message na Slacku lub mail (zostan.testerem.cherry@gmail.com). Jeśli ktoś wcześniej nie zgłosi nieobecności, traci możliwość spotkań w dwóch kolejnych sprintach.
 3. Terminy spotkań Uczestnik powinien zarezerwować wcześniej. Dostęp do terminów jest na Stronie Technicznej Projektu.
 4. Jedna osoba może zarezerwować jeden termin na Sprint (dwa tygodnie).
 5. Jedno spotkanie trwa 30 minut.
 6. Jeśli spotkanie przepadnie bo Uczestnik przegapił rezerwacje albo miał urlop, nie ma możliwości odrobienia terminu.
 7. Uczestnik sam wybiera temat spotkania, zobowiązany jest wysłać temat do Kierownika Projektu poprzez Direct Message na dzień przed spotkaniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wprowadza się na czas nieokreślony.
 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co nastąpi w formie wywieszenia treści regulaminu na wszystkich ogólnie dostępnych tablicach.
 3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.
 4. W sprawach, które wynikają ze stosunku pracy, a nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.